Sestavine in vrste računovodstva

Računovodstvo notranjim in zunanjim uporabnikom zagotavlja podatke in informacije o poslovni in finančni uspešnosti poslovanja podjetja. Prav tako nudi podatke o premoženjskem in finančnem stanju podjetja. Sledi predstavitev sestavin računovodstva in vrste računovodstva.

Računovodsko predračunavanje

Računovodsko predračunavanje je usmerjeno v prihodnost.  Podjetju pomaga pripraviti načrt za doseganje ciljev s sestavljanjem računovodskih predračunov. Predračuni največkrat zajemajo podatke o načrtovanih sredstvih, obveznostih do virov sredstev, prihodkih, odhodkih, stroških, prejemkih in izdatkih.

Računovodsko predračunavanje razdelimo v tri skupine:

o   dolgoročno predračunavanje,

o   srednjeročno predračunavanje,

o   kratkoročno predračunavanje.

Rezultat računovodskega predračunavanja so računovodski predračuni, ki se lahko sestavijo za posamezne organizacijske enote v podjetju ali pa za podjetje kot celoto.

Knjigovodsko evidentiranje

Knjigovodstvo evidentira vse poslovne procese in stanja ter daje sliko o preteklem poslovanju podjetja. Podlaga za vpisovanje v poslovne knjige so knjigovodske listine, ki vsebujejo podatke o poslovnih dogodkih.

Knjigovodske listine razdelimo na:

o   zunanje in notranje knjigovodske listine,

o   izvirne in izpeljane knjigovodske listine.

Rezultat knjigovodstva so računovodski obračuni, ki jih delimo na: obračunsko bilanco stanja, obračunski izkaz poslovnega izida, obračunski izkaz denarnih tokov, obračunski izkaz gibanja kapitala in na kazalnike.

Računovodsko nadziranje

Računovodsko nadziranje je ugotavljanje pravilnosti in odpravljanje nepravilnosti pri računovodskih postopkih, ki se pojavijo v knjigovodstvu, računovodskem predračunavanju in računovodskem proučevanju.

Računovodsko nadziranje je pomembno, saj se tako zagotavlja pravilnost računovodskih informacij. Pomembno je, da ločimo računovodsko nadziranje od nadziranja računovodstva, saj se slednje izvaja kot notranje in zunanje revidiranje računovodstva in ga izvaja služba, ki je organizacijsko ločena od računovodske službe.

Računovodsko analiziranje

Računovodsko analiziranje se ukvarja s presojanjem in pojasnjevanjem kakovosti poslovnih procesov in stanj. Na podlagi primerjanja podatkov v računovodskih obračunih in računovodskih predračunih, lahko ugotovimo višine odmikov ter poskušamo ugotoviti razloge za nastale odmike in posledice, ki jih lahko prinesejo podjetju.

Računovodsko informiranje

Računovodsko informiranje se izvaja z računovodskimi poročili, ki vsebujejo računovodske podatke in informacije. Informacije, ki jih vsebujejo računovodska poročila, morajo biti razumljive, ustrezne, zanesljive in primerljive. Računovodsko informiranje s tem daje svojim uporabnikom informacije o finančnem položaju podjetja ter o njegovi uspešnosti.

Računovodska poročila se delijo na:

o   pobudna poročila,

o   nadzorna poročila in

o   informativna poročila,

Glede na področje poslovanja, ki ga obravnava računovodstvo, le tega delimo na finančno in stroškovno. Finančno računovodstvo spremlja področje poslovanja z drugimi poslovnimi subjekti, stroškovno računovodstvo pa spremlja notranje poslovanje podjetja.

Finančno računovodstvo

Finančno računovodstvo je računovodsko spremljanje in presojanje zunanjega poslovanja. Informacije, ki jih pripravlja so namenjene predvsem lastnikom, investitorjem, kreditodajalcem in državi. Finančno računovodstvo zagotavlja podatke in informacije o sredstvih podjetja in obveznostih do njihovih virov ter o poslovnem in finančnem izidu podjetja kot celote.

Rezultat finančnega računovodstva so temeljna računovodska poročila, ki so namenjena sporočanju podatkov in informacij o poslovanju predvsem zunanjim uporabnikom.

Stroškovno računovodstvo

Stroškovno računovodstvo obravnava notranje poslovanje in podrobno preučuje osnovna sredstva, material, stroške po stroškovnih mestih in nosilcih ter proizvode in storitve. Omenjeno računovodstvo služi tako finančnemu kot tudi poslovodnemu računovodstvu. Stroškovno računovodstvo se ne osredotoči le na celotno podjetje, ampak tudi na posamezne dele podjetja.

Rezultat stroškovnega računovodstva so obračunske kalkulacije nabavnih, prodajnih in stroškovnih cen.

Poslovodno računovodstvo

Poslovodno računovodstvo ni posebna vrsta računovodstva ali tretji sklop računovodstva, temveč ga razumemo kot poslovodni vidik računovodstva, tistem delu celotnega računovodstva, ki je usmerjeno k pripravljanju informacij za poslovne odločitve.

Rezultat poslovodnega računovodstva je priprava poročil in informacij, ki so namenjene zgolj notranjim uporabnikom.

Vir: Us Tjaša (2009). Prednosti in slabosti zunanjega vodenja računovodstva. Diplomsko delo, Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

This entry was posted in Sponzorske objave. Bookmark the permalink.